תקנון האתר

כללי
האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

חנות מקוונת למכירת מוצרי הדפסת תלת מימד  מבית חברת סיסטמטיקס בע"מ (להלן – החברה) הינו אתר אינטרנט המוכר מדפסות תלת מימד, חומרי הדפסה ואביזרים נלווים באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
המכירה נעשית באמצעות מכירה באתר ו/או באמצעות מכירה במשרדי החברה.
גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

מובהר בזאת כי המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).

 

הליך הרכישה
כדי לבצע הזמנה של מוצר על הלקוח למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. החברה רשאית לבקש פרטים נוספים מהלקוח. בעת הרכישה ימסור הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מבצע את הרכישה וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים ברישומי החברה.

עם הכנסת הפרטים הנדרשים לביצוע תשלום תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי והיצרנים, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. ההזמנה תרשם במחשבי החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וההזמנה תחשב כמבוטלת.
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי. כל מי שמבצע הזמנה באתר, בין אם אדם ובין אם גוף משפטי, בעצם פעולת ההזמנה מוחזק כמצהיר שהוא מחזיק על שמו כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל כי הוא מעל גיל 18 וכי אם רוכש את המוצר מטעם חברה ו/או עמותה ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הרי מצהיר הוא כי הוא מוסמך לבצע פעולה באתר לטובת אותו גוף וכי הוא ערב אישית לפעולתו באתר.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. האחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד.

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אישור פעולת הרכישה מותנה גם בהימצאות המוצר הנרכש במלאי  החברה במועד האספקה הנדרש. גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא  החברה מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג`, בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לחברה ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה תוך זמן סביר. עם זיכויו כאמור מוותר הלקוח על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

 

המוצרים המוצעים באתר
עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם המוצר ומחירו.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המחייב.

הנתונים המוצגים באתר הינם בכפוף להגדרות היצרן.

האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היצרן/החברה.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

לחברה שמורה הזכות לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. המחיר המחייב הינו מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.

 

 אספקה והובלת מוצרים
החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתשלום עבור דמי המשלוח ובכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח. המשלוח ייעשה באמצעות שליח לכתובת שתימסר על ידי הרוכש.

אין לראות בחברה ו/או היצרנים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של  החברה ו/או של היצרנים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
התקנון של כל גוף באמצעותו החברה או היצרנים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל רוכש מוצרים באמצעות האתר.
באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית  החברה ו/או היצרנים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

אספקת המוצר ללקוח תעשה בתאום טלפוני עימו. המוצר יסופק ללקוח תוך 10-14 ימי עסקים לאחר התאום הטלפוני.

ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים לאחר תיאום טלפוני עם החברה.
כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר, אלא אם אי קבלת המוצר הינה מסיבה שאינה קשורה בטעות שנעשתה על ידי החברה. לדוגמא, במידה והלקוח ימסור כתובת שגויה יישא הלקוח בעלויות המשלוח החוזר ודמי הטיפול הנדרשים וכספו לא יושב לו.

 

ביטול עסקה – חוק הגנת הצרכן

צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ואשר החוק עליו ועל העיסקה שבצע באתר זה, רשאי לבטל בכתב את עסקת רכישת המוצר שרכש באתר זה , מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר  או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הנוגעים לעסקה כקבוע בחוק, לפי המאוחר. החברה זכאית לגבות דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם, כקבוע בחוק הגנת הצרכן. קיבל הצרכן את המוצר, יחזיר אותו לחברה במקום עסקיה. צרכן שחפץ וזכאי לבטל את העסקה כאמור מתבקש לפנות במסגרת המועדים האמורים אל החברה בכתב בדוא"ל shop@systematics.co.il. במקרה של ביטול עקב פגם ו/או מטעמים מיוחדים אחרים המנויים בסעיף 14ה(2) לחוק הגנת הצרכן, יחולו הכללים המתאימים הקבועים שם, ובכלל זאת לא ייגבו דמי ביטול כאמור. 

החברה תאפשר ביטול עסקה לצרכן והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.

במידה והצרכן מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל  החברה, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין  החברה מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.

צרכן המבקש לבטל העסקה כאמור מתבקש לפנות אל החברה בכתב בדוא"ל: shop@systematics.co.il.

ביטול עסקה ע"י החברה

החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו.
אם יתברר לחברה ו/או ליצרנים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים  החברה ו/או היצרנים לבטל את המכירה . בוטלה מכירה כאמור  החברה ו/או היצרנים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

הגבלת אחריות
 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז  החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את היצרנים ו/או את  החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 

שמירה על זכויות האתר
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של  החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של  החברה מראש ובכתב.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של  החברה מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של  החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר אלו הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 

סודיות מידע
 החברה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.
 החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של  החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור.  החברה לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  החברה במקרה זה.
ניתנת בזאת הסכמתו של הלקוח לכך שהחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל  החברה. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת מידע מ החברה זה, עליו להודיע על כך לחברה. [מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי  החברה תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה].

 

מבצעים
מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכול כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

 

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ניתן לפנות לחברה בטלפון מספר: 03-7660111.

 

כללי

החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה באתר ו/או כל חלק ממנו, לפי בחירתה, לכל צד שלישי, ללא צורך בקבלת הסכמה של מי מהמשתמשים או במתן הודעה מוקדמת להם. משתמשים אינם רשאים להמחות זכויותיהם לצד שלישי,  ככל שנוצרו להם כאלו (כגון זכות לקבלת נכס), וכל זכות כזו ככל שנולדה למשתמש הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה.

למשתמש אין ולא תהיה כל זכות קיזוז בשל כל טענה שהיא ביחס לחוב שהוא חב בו כלפי החברה ו/או התחייבות שהתחייב בה כלפי החברה במסגרת השימוש באתר.

 אי קיום של תנאי מהותי מתנאי שימוש אלה על-ידי משתמש רשום ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון המשתמש ללא כל התראה מוקדמת. החברה תהיה רשאית להסיר את חשבון המשתמש אם הוא יימצא כמי שמפר הפרה יסודית את תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם, לרבות במקרים בהם קיים חשש סביר שיש במעשיו משום הפרת החוק, ביצוע עבירה או עוולה או ניצול לרעה של משאבי האתר.

 

פתרון סכסוכים, ברירת דין וסמכות שיפוט

 

הדין החל על כל סוג של שימוש באתר זה, ובכללו ביצעו עסקה בחנות המקוונת שבו, על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד

טרם פנייה לכל ערכאה שיפוטית שהיא בעניינים האמורים לעיל, מחויב כל צד להודיע למשנהו על טענותיו כלפיו והצדדים יעשו מאמץ סביר להגיע לפתרון מוסכם ביניהם. היה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה ביניהם, יהיו הצדדים מחויבים לנסות לפתור הסכסוך במסגרת גישור ביניהם והם יקיימו את ההליך בתום לב ומתוך ניסיון כן לסיים הסכסוך במסגרת הגישור. אם הצדדים לא יסכימו על זהות המגשר תוך 7 ימי עסקים מיום פניית אחד הצדדים לקיום הליך גישור, ייקבע המגשר ע"י ראש לשכת עורכי-הדין ו/או מי מטעמו בלשכה. רק אם נכשל הגישור ו/או אם מטעמי דחיפות מיוחדת של העניין (כגון כזו המצדיקה צו ארעי ו/או זמני) – יוכלו לפנות הצדדים ישירות לבית-המשפט המתאים.

היה וסכסוך בין הצדדים יתברר בבית-משפט, תהא סמכות השיפוט הבלעדית, בכל עילה ועניין הנוגעים לעניינים האמורים לעיל בסעיף זה, נתונה לבית-המשפט המוסמך בישראל בעיר-תל-אביב בלבד.